Kuran'ı bütünsel olarak koruyan 12692 basamaklı sayı.

Surenin toplam ayet sayısını yazıp, bunun yanına ayetlerin numaralarını ardışık olarak yan yana yazdığımızda oluşan 12692 basamaklı devasa sayı 19’un tam katı olmakta ve aynı zamanda basamak sayısı olan 12692 da 19’un tam katı olmaktadır. Çok ilginçtir ki basamak sayısı olan 12692 rakamı Kuran’daki ayet sayısı olan 6346’nın 2 katını vermektedir.

Detaylı açıklama ve örnek: suredeki ayet sayısı yazılır ve yanına ayet numaraları ardışık olarak yazılır. 

Fatiha suresi 7 ayetten oluşur. 7 sayısını yazıyoruz. Bunun yanına Fatiha suresinin ayet numaralarını yan yana yazıyoruz. 7 1234567

Bakara suresi 286 ayetten oluşur. 286 sayısını yazıyoruz.  Bunun yanına Bakara suresinin ayet numaralarını yan yana yazıyoruz. 286 12345678910111213141516............Ayet numaraları ardışık diziliyor.................................284285286

Tüm sureler için bunu yapıp sırası ile birleştirdiğimizde Yüce Allah'ın Kuran'ı bütünsel olarak koruyan 12692 basamaklı devasa sayısı ortaya çıkar. 

71234567286 123…….286200 123…….200176123……176120123…………...............Kuran'ın sonuna kadar aynı yöntem uygulanıyor...................................………….5123456123456

Net bir şekilde görüldüğü gibi Kuran'ın surelerinin dizilişi ilahidir. Ayrıca suredeki ayet sayıları da ilahidir.  

Bu büyük delile tanık olmak ve testler yapmak için; 'Testi Başlat' butonuna tıklayarak sayıyı oluşturabilir ve ayet sayılarını değiştirerek denemeler yapabilirsiniz. Ayetlerin sayılarını test amaçlı lütfen değiştirin. Bakalım 19 sistemi nasıl tepki verecek!  

 Kuran'daki Sure ve Ayet Sayıları

Sure Adı Ayet Sayısı
Fâtiha  
Bakara  
Âl-i İmrân  
Nisâ  
Mâide  
En'âm  
A'râf  
Enfâl  
Tevbe  
Yunus  
Hûd  
Yusuf  
Ra'd  
İbrahim  
Hicr  
Nahl  
İsrâ  
Kehf  
Meryem  
Tâ-Hâ  
Enbiyâ  
Hac  
Mü'minûn  
Nûr  
Furkan  
Şuarâ  
Neml  
Kasas  
Ankebût  
Rûm  
Lokman  
Secde  
Ahzâb  
Sebe'  
Fâtır  
Yâsin  
Sâffât  
Sâd  
Zümer  
Mü'min  
Fussilet  
Şûrâ  
Zuhruf  
Duhân  
Câsiye  
Ahkaf  
Muhammed  
Fetih  
Hucurât  
Kaf  
Zâriyât  
Tûr  
Necm  
Kamer  
Rahmân  
Vâkıa  
Hadid  
Mücâdele  
Haşr  
Mümtehine  
Saf  
Cum'a  
Münâfikûn  
Teğabün  
Talâk  
Tahrim  
Mülk  
Kalem  
Hâkka  
Meâric  
Nuh  
Cin  
Müzzemmil  
Müddessir  
Kıyamet  
İnsan  
Mürselât  
Nebe'  
Nâziât  
Abese  
Tekvir  
İnfitâr  
Mutaffifin  
İnşikak  
Bürûc  
Târık  
A'lâ  
Gâşiye  
Fecr  
Beled  
Şems  
Leyl  
Duhâ  
İnşirâh  
Tin  
Alak  
Kadir  
Beyyine  
Zilzâl  
Âdiyât  
Kâria  
Tekâsür  
Asr  
Hümeze  
Fil  
Kureyş  
Mâûn  
Kevser  
Kâfirûn  
Nasr  
Tebbet  
İhlâs  
Felâk  
Nâs  


https://kuranmucizeler.com


En doğrusunu Allah bilir.