Arapça Kuran dinlemek elbette güzeldir. Ancak anlamını öğrendikten sonra. Öncelikle anlamını öğrenelim. Anladığımız dilden çevirisini/mealini kelime kelime inceleyerek, anlayarak okuyalım; sonra Yüce Allah'ımızın kelamının Arapçasını keyifle dinleyelim;

Mahmoud Khalil al-Hussary; 1917 yılında doğmuş olan Mısır'lı bir kâridir (قَارِئ) 'Qari', 'Kuran okuyucusu'. Kuran'ı doğru okuması ile dünya çapında ünlenmiştir. Kuran'ı aşırı müzikal ve melodik okumaya karşı olarak bilinir. Okumasında anlamı doğru vermeye odaklanmıştır. Aşırı müzikal okumalarda anlamı kavramanın zorlaşacağını savunmuştur. 1980 yılında vefat etmiştir. 

Ben de Mahmoud Khalil al-Hussary'ın okumasını çok sevdiğim için sitede yer vermek istedim. Yüce Allah razı olsun kendisinden.

Mahmud Halil El Hussary kuran dinle

Surelerin tümünü mp3 olarak indir;

Ya da dilediğiniz sureyi sağındaki 3 noktalı butona tıklayarak indirebilirsiniz. 

Sure Sırası Sure Adı Dinle
1 Fâtiha

2 Bakara

3 Âl-i İmrân

4 Nisâ

5 Mâide

6 En'âm

7 A'râf

8 Enfâl

9 Tevbe

10 Yunus

11 Hûd

12 Yusuf

13 Ra'd

14 İbrahim

15 Hicr

16 Nahl

17 İsrâ

18 Kehf

19 Meryem

20 Tâ-Hâ

21 Enbiyâ

22 Hac

23 Mü'minûn

24 Nûr

25 Furkan

26 Şuarâ

27 Neml

28 Kasas

29 Ankebût

30 Rûm

31 Lokman

32 Secde

33 Ahzâb

34 Sebe'

35 Fâtır

36 Yâsin

37 Sâffât

38 Sâd

39 Zümer

40 Mü'min

41 Fussilet

42 Şûrâ

43 Zuhruf

44 Duhân

45 Câsiye

46 Ahkaf

47 Muhammed

48 Fetih

49 Hucurât

50 Kaf

51 Zâriyât

52 Tûr

53 Necm

54 Kamer

55 Rahmân

56 Vâkıa

57 Hadid

58 Mücâdele

59 Haşr

60 Mümtehine

61 Saf

62 Cum'a

63 Münâfikûn

64 Teğabün

65 Talâk

66 Tahrim

67 Mülk

68 Kalem

69 Hâkka

70 Meâric

71 Nuh

72 Cin

73 Müzzemmil

74 Müddessir

75 Kıyamet

76 İnsan

77 Mürselât

78 Nebe'

79 Nâziât

80 Abese

81 Tekvir

82 İnfitâr

83 Mutaffifin

84 İnşikak

85 Bürûc

86 Târık

87 A'lâ

88 Gâşiye

89 Fecr

90 Beled

91 Şems

92 Leyl

93 Duhâ

94 İnşirâh

95 Tin

96 Alak

97 Kadir

98 Beyyine

99 Zilzâl

100 Âdiyât

101 Kâria

102 Tekâsür

103 Asr

104 Hümeze

105 Fil

106 Kureyş

107 Mâûn

108 Kevser

109 Kâfirûn

110 Nasr

111 Tebbet

112 İhlâs

113 Felâk

114 Nâs

En doğrusunu Allah bilir.