Kuran'ı bütünsel olarak koruyan 12692 basamaklı sayı.

Kuran'ı bütünsel olarak koruyan 12692 basamaklı sayı.

Sure Adı Ayet Sayısı &nbsp
Fâtiha  
Bakara  
Âl-i İmrân  
Nisâ  
Mâide  
En'âm  
A'râf  
Enfâl  
Tevbe  
Yunus  
Hûd  
Yusuf  
Ra'd  
İbrahim  
Hicr  
Nahl  
İsrâ  
Kehf  
Meryem  
Tâ-Hâ  
Enbiyâ  
Hac  
Mü'minûn  
Nûr  
Furkan  
Şuarâ  
Neml  
Kasas  
Ankebût  
Rûm  
Lokman  
Secde  
Ahzâb  
Sebe'  
Fâtır  
Yâsin  
Sâffât  
Sâd  
Zümer  
Mü'min  
Fussilet  
Şûrâ  
Zuhruf  
Duhân  
Câsiye  
Ahkaf  
Muhammed  
Fetih  
Hucurât  
Kaf  
Zâriyât  
Tûr  
Necm  
Kamer  
Rahmân  
Vâkıa  
Hadid  
Mücâdele  
Haşr  
Mümtehine  
Saf  
Cum'a  
Münâfikûn  
Teğabün  
Talâk  
Tahrim  
Mülk  
Kalem  
Hâkka  
Meâric  
Nuh  
Cin  
Müzzemmil  
Müddessir  
Kıyamet  
İnsan  
Mürselât  
Nebe'  
Nâziât  
Abese  
Tekvir  
İnfitâr  
Mutaffifin  
İnşikak  
Bürûc  
Târık  
A'lâ  
Gâşiye  
Fecr  
Beled  
Şems  
Leyl  
Duhâ  
İnşirâh  
Tin  
Alak  
Kadir  
Beyyine  
Zilzâl  
Âdiyât  
Kâria  
Tekâsür  
Asr  
Hümeze  
Fil  
Kureyş  
Mâûn  
Kevser  
Kâfirûn  
Nasr  
Tebbet  
İhlâs  
Felâk  
Nâs  Yazılım hakkında bilgi: PHP ile yazılmıştır. Hata veya öneri için lütfen iletişimi kullanın.

© Copyright yoktur. İsteyen herkes dilediği sitede kullanabilir.

https://kuranmucizeler.com


En doğrusunu Allah bilir...