Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.

Her şeyi yaratan, her şeyin sahibi sensin Allah’ım. Halik'sin, Malik'sin. Her şey senin emrin, iznin, bilgin, planın, dileğin dahilinde ve doğrultusunda, ol demenle olur, gerçekleşir, vücut bulur. Sen en yüce makamın Arşın sahibisin, kudreti sonsuz olansın, her şeye gücü yetensin her şeye kadirsin Allah’ım. La ilahe illallah, elhamdülillah, subhan Allah, aziz Allah, Allahu Ekber, BismillahirRahmanirRahim.

Verdiğin nimetler için, rahmetin için sana sonsuz şükürler olsun.

Tüm kâinatı, uzayı, asrı, zamanı, mekânı, varlığı, hayatı, yeri ve gökleri ve arasındakileri ve her şeyi yaradan, üzerlerine hakimiyet kuran, işi oluşu mutlak adaletle çekip çeviren mutlak hâkim, melik, tek tanrı tek ilah sensin. Başka tanrı, başka ilah yok. Teksin, birsin, eşin ortağın yok, eşsizsin dengin yok, öncen yok sonran yok, sürekli var olansın, doğmadın, doğurmadın, çocuk edinmedin Allah’ım.

Önceyi, sonrayı, olmuşu olacağı, içimizdekini dışımızdakini, görüneni görünmeyeni, aydınlıktakini karanlıktakini, her şeyi gören, bilen, duyan işiten, her an her şeyden haberdar olansın Allah’ım. Ne bir zerre ne de daha küçük hiçbir şey, yerin dibinde de olsa, denizin dibinde de olsa, taşın altında, kayanın ardında da olsa, uzayın en uzak en karanlık köşesinde de olsa senden gizli kalmaz Allah'ım. Senin için uzak, yakın, aydınlık, karanlık, dip köşe bucak yoktur. Sen her an her yerde olan, duyan işiten bilen haberdar olansın. Dilediğini dilediğin anda dilediğin yerde ortaya çıkarabilensin. Sadece ol demen yeterlidir Allah'ım. Sen bir şeyin olmasını dilediğinde sadece ol dersin ve o olur Allah’ım.

Subhan’sın, Gani’sin, Ahad’sın, Samed’sin. Her türlü eksikten, noksandan kusurdan ve ihtiyaçtan uzaksın. Tamsın, teksin birsin bütünsün. Tüm yarattıkları da eksiksiz kusursuz mükemmel olansın. Kâinatı da hiçbir yorgunluk bilmeden eksiksiz kusursuz mükemmel şekilde yaratmış olansın. Neylerse güzel eyleyensin Allah’ım.

Rahman’sın, Rahim’sin, sonsuz rahmeti yaradan, onu yayan, dağıtan rızıklandıran Rezzak olan sensin.

Gaffur’sun, Affüv’sün. Koruyan kollayansın. Bağışlayan affedensin. Merhameti şefkati sonsuz olansın.

Adilsin, adalet din gününün sahibisin. Adaleti kesin ve keskin olan, onu yayan dağıtan sağlayan sensin.

Halik’sin, Melik’sin, Zahir’sin, Batın’sın, Muhit’sin, Rezzak’sın, Evvel’sin, Ahir’sin, Hayy’sın, Aliyy’sin, Aziz’sin, Azim’sin, Latif’sin, Şekur’sun, Hamid’sin, Mecid’sin, Hassib’sin, Kebir’sin, Mütekebbir’sin, Muvassır’sın, Tevvab’sın, Bedii’sin, Hakem’sin, Halim’sin, Mümin’sin, Metin’sin, Kavi’sin, Veli’sin, Vekil’sin, Rauf’sun, Nur’sun, Subhan’sın, Gani’sin, Ahad’sın, Samed’sin, Muktedir’sin, Gaffar’sın, Kahhar’sın, Hakk’sın, Kerim’sin, İlah’sın, Rabb’sın, Allah’sın.

Her şeye gücü yetensin, her şeye Kadir’sin. Her şeyden haberdarsın, Habir’sin. Her şeyi duyan işitensin, Semi’sin. Her şeyi görensin, Basir'sin. Sonsuz mülkün sahibisin, Malik’sin. Şanı yüce olansın. Yerde ve göklerde ve aralarında ne varsa her şey seni anar, seni zikreder. Esmail hüsna, bütün güzel isimler sana layıktır. İyi, doğru, güzel, hoş bütün nitelikler mutlak haliyle sende mevcuttur.

Duaları duyan, işiten, olmalarına gerçekleşmelerine emir ve izin verensin. Dilediğinin malını, mülkünü, rızkını dilediğince artıran, bollaştıransın. Hastalıkla, sağlıkla, bollukla, kıtlıkla, zenginlikle, fakirlikle, Her türlü duyusal ve duygusal soru ve sorunlarsa deneyensin, sınayansın. Mallardan canlardan evlatlardan eksiltmelerle de sınayansın. İblisin ordularıyla, insanlarla, cinlerle, şeytanlarla sınayansın.

Bir tek sana kulluk ederim, senden medet umar, sana dua eder, senden af dilerim. Sana güvenir, sana sığınırım.

Başta annem ve babam olmak üzere, büyükannelerimin, büyükbabalarımın ve onlardan gelip de ebediyetine aldıklarının ve sevdiklerimden, inanan iyilerden ebediyetine aldıklarının hepsini eş, çocuk aile ve soylarının tüm günahlarını affet, bağışla. Onları huzuruna, birliğine, rahmetine cennetine, hizmetine kabul eyle. Ruhlarına el Fatiha...

Her türlü kazadan beladan hastalıktan sihirden büyüden hasetçiden kıskançlıktan, İblisin ve ordularının, insanların cinlerin şeytanların şerrinden bir tek sana sığınırım Allah’ım. Beni ve eşimi ve çocuklarımı tüm bunlardan koru kolla Allah’ım. Başta beni ve eşimi ve çocuklarımı, kardeşlerimi ve onların eşlerini ve çocuklarını, sevdiklerimi ve beni sevenleri ve inanan iyilerin hepsini eşleri çocukları aileleriyle, soylarıyla birlikte koru, kolla. Hepimizin sevgi, saygı, sağlık, huzur içinde iyi ahlaklı olarak senin doğru hak yolunda, sana layık halifeler olarak yaşamamıza emir ve izin ver. Bizi affet, günahlarımızı bağışla.

Bundan sonra olabilecek küçük günahlarımızı da affet Allah’ım. Sen ayıpları örten çirkinlikleri kapatansın, affı geniş olan Affüv’sün. Büyük günahlara karşı tüm nebi ve resullerine vermiş olduğun desteği bizden esirgeme Allah’ım. Işığında, ilhamından, ilminden, kudretinden, nurundan, hikmetinden sebeplerinden her türlü desteğinle hem büyük günahlara karşı gelmemize hem kötülere karşı gelmemize hem de zenginlere isteseler de istemeseler de infak ettirmemize izin ver Allah’ım. Desteğini bizden esirgeme, bizi yönelt ve yönet Allah’ım. Işığınla nurunla ilhamınla ruhunla bize kılavuz ol, bizi senin doğru hak yoluna ilet ve o yolda ilerlememize izin ver ve destek ol Allah’ım. Allah’ım, bu desteğinle hem büyük günahlara karşı koymamıza ve senin doğru hak yolunda sana layık halifeler olarak yaşamamıza hem kötülere karşı koymamıza hem de zenginlere infak ettirerek adaleti hakkaniyeti sağlamamıza, sorumlu olduğumuz her yerde aç açıkta, yolda susuz kimse kalmadan herkesin, hepimizin sevgi saygı sağlık huzur içinde senin doğru hak yolunda yaşamayı sağlamamıza izin ver.

Çocuklarımın her biri en az 30 yaşlarına gelene kadar, benim ve annelerinin de sağlıklı yaşamamıza emir ve izin ver.

Senin doğru hak yolunda sana layık halifeler olmamıza, o yolda ilerleyerek nihayetinde cennetine ermemize emir ve izin ver, destek ol. Hem bu dünyanın nimet ve tatlarına senin hak ölçülerinde varmamıza, hem nihayetinde cennetine ulaşmamıza, hem yakınında hizmetine girmemize emir ve izin ver.

İyi olmamıza, iyilik yapmamıza, iyilik yapacak konumda bulunmamıza emir ve izin ver. Sesimizin sözümüzün yazılarımızın hareket ve tavırlarımızın ve düşüncelerimizin iyi hoş doğru güzel anlamlı manalı olumlu ve adil olmalarına emir ve izin ver Allah'ım.

Yollarımızı açık olmasına, istediğimiz yerlere, hedeflerimize hızlı, huzurlu, güvenli şekilde ulaşmamıza emir ve izin ver.

Sevgi, saygı, sağlık, huzur içinde, genç, dinç, güzel olarak, iyi ahlaklı olarak, geniş ferah mekanlarında, sonsuz rahmetinle, temizlerinden yeterince rızıklanarak yaşamamıza emir ve izin ver.

Her şeyi kolayca anlayıp öğrenmemize, bilip hatırlamamıza, çözüp üstesinden gelmemize emir ve izin ver. İlmimizin bilgimizin görgü ve kültürümüzüm artmasına bollaşmasına, her şeyi kolayca anlayıp öğrenmemize, çözüp üstesinden gelmemize izin ver Allah’ım. Güçlü, kudretli olmamıza, bizi ilgilendiren her şeyi duymamıza, haberdar olmamıza Sırlarımızı her şeyi bilen senin yanında sadece ve sadece kendimizin bilmesine emir ve izin ver.

Biz ancak senin müsaade ettiğin kadarını biliriz, sen cimri olmayansın Allah’ım.

Bizim zeki, çalışkan, başarılı, hoşgörülü, iyi niyetli, sevilen, sayılan, sevgili, saygılı, yüksek iradeli, cesur, adil, sabırlı, sakin ve alçak gönüllü hayırseverler olmamıza emir ve izin ver.

İyi olmamıza, iyilik yapmamıza, iyilik yapacak konumda bulunmamıza, Sesimizin, sözümüzün, yazılarımızın, nağmelerimizin, hareket ve tavırlarımızın ve düşüncelerimizin iyi, hoş, doğru, güzel, anlamlı ve manalı, olumlu ve adil olmasına emir ve izin ver.

Sen dilediğinin malını, mülkünü, rızkını dilediğince artıran, bollaştıransın. Bizim de maddi manevi senden başka kimseye muhtaç olmadan varlığımızı sürdürmemize emir ve izin ver.

Genç ve güzel görünmemize, dinç olmamıza ve dinç kalmamıza emir ve izin ver. Acil şifalar bulmamıza, sağlıklı ve huzurlu olmamıza ve öyle kalmamıza emir ve izin ver.

Her gece kolay ve hızlı şekilde uykuya dalmamıza, rahat, huzurlu, yeterli uykular uyumamıza emir ve izin ver.

Sen duaları duyan işiten kabul edensin. Dualarımızı kabul eyle, ol de olsunlar Allah’ım. Sen bir şeyin olmasını dilediğinde sadece ol demen yeter ve o olur. Olmasını istediğin bir şeyin önüne geçip engel olacak güç yoktur. Olmasını istemediğin bir şeyi ise yapabilecek güç yoktur. Emir hüküm karar senindir ve sen bunlara kimseyi ortak etmeyensin Allah’ım. Varlığına, birliğine, merhametine şefkatine, adaletine ilmine, nuruna, hikmetine sebeplerine, ilhamına affına desteğine lütfuna sonsuz şükürler olsun Allah’ım.

Sen dilemezsen, biz dileyemeyiz Allah’ım, bunları dilemiş olmama müsaade ettiğin için de sana sonsuz şükürler olsun Allah’ım.

Verdiğin nimetler için, rahmetin için sana sonsuz şükürler olsun.

La ilahe illallah, elhamdülillah, subhan Allah, aziz Allah, Allahu Ekber, BismillahirRahmanirRahim.